GENERAL CHAIR

Jinjun Liu
Xi’an Jiaotong University,  China

CO-CHAIRS

                               

  Željko Jakopović                           Sudip K. Mazumder
  University of Zagreb, Croatia         University of Illinois at Chicago

ORGANIZING COMMITTEE

Technical Program Chairs

Publication Chairs

Finance Chairs

Organization and Website Chairs

STEERING COMMITTEE